TRANSLATOR

Spotkajmy się w MBP na KAWIE!


KULTURA

Realizujemy unikatowe działania kulturalne służące promocji kultury i czytelnictwa. Organizujemy prelekcje, spotkania autorskie i klubów czytelniczych, wystawy, koncerty oraz pokazy filmowe. Regularnie prowadzimy lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne i literackie, poranki oraz wieczory baśni, inscenizacje, jak też inne formy działań dla dzieci i młodzieży. Realizujemy programy dla seniorów i osób niepełnosprawnych.


ANIMACJA

Czuwamy nad zachowaniem równowagi w sferze tradycja–nowoczesność, co sprzyja realizacji projektów skierowanych do różnych grup wiekowych i społecznych. Jeste­śmy miej­scem spo­tkań. Jeżeli chcesz zor­ga­ni­zo­wać spo­tka­nie albo zebra­nie, możesz sko­rzy­stać z naszych zaso­bów.

WIEDZA

Masz do dyspozycji 550 000 książek, około 140 tytułów prasy i czasopism oraz blisko 35 000 zbiorów specjalnych. We wszystkich filiach znajdują się komputery z dostępem do Internetu, z których można korzystać nieodpłatnie, także z pomocą bibliotekarza. U nas znaj­dziesz naj­bo­gat­szy zbiór wie­dzy o regionie.


INFORMACJA

Tradycyjne pojęcie biblioteki kojarzone głównie ze zbiorami, ustępuje obecnie rozumieniu jej jako łącznika ludzi, pokoleń oraz zasobów informacyjnych. Żyjemy nie tylko w materialnym świecie książek, mamy też do czynienia z mnóstwem informacji w Internecie i nowymi mediami. Jeżeli potrze­bu­jesz sko­rzy­stać z Inter­netu, zna­leźć pracę, czy dowie­dzieć się jak zało­żyć dzia­łal­ność gospo­dar­czą, biblio­teka jest miej­scem, w któ­rym znaj­dziesz odpo­wiedź na wiele nurtujących cię pytań.


EDUKACJA

Możesz nauczyć się obsługi kom­pu­tera, a także pod­staw języka angiel­skiego. Najmłod­szym ofe­ru­jemy zaję­cia pla­styczne, gry edu­ka­cyjne, kon­kursy i  lek­cje biblioteczne.

2 komentarze:

  1. a gdzie ta kawa?

    OdpowiedzUsuń
  2. Metaforycznie, w każdej z filii MBP. Taka KAWA to dopiero uczta dla ducha! :)

    OdpowiedzUsuń