TRANSLATOR

Europosłowie złożyli oświadczenie pisemne w sprawie roli bibliotek publicznych w społecznościach europejskich

7 października br. posłowie Parlamentu Europejskiego złożyli oświadczenie pisemne nr 0016/2013 w sprawie roli bibliotek publicznych w społecznościach europejskich. Treść oświadczenia nawiązuje do "Europejskiego badania opinii użytkowników na temat korzyści wynikających ze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w bibliotekach publicznych". Termin zbierania podpisów mija 7 stycznia 2014 r.

Oświadczenie pisemne (ang. „written declaration”) to nieprzekraczający 200 słów tekst, który dotyczy spraw wchodzących w zakres kompetencji Unii Europejskiej. Co najmniej dziesięciu posłów (autorów) z co najmniej trzech grup politycznych może przedstawić pisemne oświadczenie w formie tekstu, pod którym mogą podpisać się inni posłowie. Oświadczenia są umieszczane w publicznym rejestrze publikowanym na stronie internetowej Parlamentu. Jeśli po upływie trzech miesięcy od umieszczenia oświadczenia w rejestrze podpisze się pod nim większość posłów do Parlamentu Europejskiego, oświadczenie publikowane jest w protokole i wraz z nazwiskami sygnatariuszy przekazywane do wskazanych w tekście instytucji UE. Oświadczenia pisemne, które po upływie trzech miesięcy nie zostały podpisane przez co najmniej połowę posłów do Parlamentu Europejskiego, tracą ważność.Treść oświadczenia 0016/2012
OŚWIADCZENIE PISEMNE
złożone zgodnie z art. 123 Regulaminu
w sprawie roli bibliotek publicznych w społecznościach europejskich
Hannu Takkula (ALDE), Maria Badia i Cutchet (S&D), Vilija Blinkevičiūt÷ (S&D), Andrew Duff (ALDE), Cătălin Sorin Ivan (S&D), Morten Lokkegaard (ALDE), Marie-Therese Sanchez-Schmid (PPE), Marietje Schaake (ALDE), Helga Trupel (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Sabine Verheyen (PPE)
Oświadczenie pisemne, złożone zgodnie z art. 123 Regulaminu, w sprawie roli bibliotek publicznych w społecznościach europejskich
  1. Przeprowadzone w 2013 r. w 18 państwach europejskich badanie usług bibliotek publicznych wykazuje, że w ubiegłym roku blisko 100 milionów Europejczyków korzystało z bibliotek publicznych, a 14 milionów odwiedziło je w celu skorzystania z dostępu do Internetu.
  2. W ciągu ostatnich 12 miesięcy 24 miliony Europejczyków (najczęściej osób starszych, członków mniejszości etnicznych i osób z obszarów wiejskich) korzystały z bibliotek publicznych w celu uczestnictwa w formalnych i nieformalnych działaniach edukacyjnych.
  3. 83% osób korzystających z bezpłatnego dostępu do komputerów i Internetu w bibliotekach publicznych stwierdziło, że ma to pozytywny wpływ na ich życie - oszczędza czas i pieniądze, pozwala doskonalić umiejętności, umożliwia dostęp do usług administracji publicznej oraz zasobów związanych z zatrudnieniem i zdrowiem.
  4. W minionym roku 1,5 miliona Europejczyków złożyło podania o pracę, a 250 000 znalazło zatrudnienie dzięki bezpłatnemu dostępowi do Internetu w bibliotekach.
  5. Biblioteki publiczne stanowią jedyne źródło bezpłatnego dostępu do Internetu dla 1,9 miliona Europejczyków pozostających na marginesie społeczeństwa.
  6. W związku z powyższym wzywa się Komisję, by dostrzegła istotne usługi, jakie biblioteki publiczne świadczą społecznościom lokalnym i grupom w niekorzystnej sytuacji, jeśli chodzi o włączenie cyfrowe, włączenie społeczne, uczenie się przez całe życie i poszukiwanie pracy, a także rolę, jaką usługi te pełnią w realizacji celów UE.
  7. Niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i Komisji. 
Źródło:
http://www.biblioteki.org/pl/biblioteki_przyjazne_sztabom_wosp/o_akcji

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz